پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

تجهیز کارگاه خیاطی بانوان آسیب دیده و بی خانمان

247,400,000 ریال

از247,400,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

29

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه چرخ خیاطی برای دو مادر سرپرست خانواده

328,000,000 ریال

از328,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

48

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

بازارچه بانوان توانمند اهسا

353,800,000 ریال

از353,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

11

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه چرخ خیاطی برای امرار معاش 2 خانواده نیازمند

344,100,000 ریال

از344,100,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

34

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

مهارت آموزی مادران سرپرست خانوار و آسیب دیده

492,900,000 ریال

از492,900,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

4

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه ویلچر برای معلولین نیازمند

107,700,000 ریال

از107,700,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

56

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

راه اندازی دو باب مغازه برای اشتغال دو جوان

376,500,000 ریال

از376,500,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

39

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

حمایت گروهی قلمه

500,000,000 ریال

از500,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

56

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

مشارکت و همیاری توانیتو

600,000,000 ریال

از600,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

226

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خرید ویلچر برای معلولین

53,800,000 ریال

از53,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

46

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

راه اندازی کسب و کار مجازی برای جوانی نیازمند و مستعد

37,705,000 ریال

از37,700,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

37

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه دستگاه فیزیوتراپی برای بیمار SMA نوع 3

86,100,000 ریال

از86,100,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

90

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

دوخت با چاشنی مهربانه(زنان سرپرست خانوار)

28,859,500 ریال

از80,900,000 ریال مورد نیاز

36%

موفقیت

لغو شد

58

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه چرخ خیاطی برای تامین هزینه‌های زندگی

86,100,000 ریال

از86,100,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

89

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

اشتغالزایی برای جوان توانیاب

107,600,584 ریال

از107,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

38

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

پرداخت بدهی بخاطر خرید ویلچر

37,700,000 ریال

از37,700,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

14

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

راه اندازی و تجهیز کارگاه خیاطی

57,300,000 ریال

از57,300,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

16

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

سقفی محکم برای باران

93,000,000 ریال

از93,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

25

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

فروش کتاب شعر به نفع مهربانه

54,400,000 ریال

از54,400,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

12

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

راه اندازی کارگاه تولیدی بلوک

11,800,000 ریال

از161,300,000 ریال مورد نیاز

7%

موفقیت

لغو شد

31

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه بخشی از مبلغ رهن منزل برای یک پدر زحمتکش

53,800,000 ریال

از53,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

24

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه چرخ‌خیاطی برای زنان سرپرست خانواده

12,405,000 ریال

از88,328,500 ریال مورد نیاز

14%

موفقیت

لغو شد

38

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

حامی قهرمانان

40,000,000 ریال

از40,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

51

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

توانمندسازی کودکان و مادران مناطق محروم

21,860,000 ریال

از113,542,000 ریال مورد نیاز

19%

موفقیت

لغو شد

61

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

اهدای کتاب، اهدای بال دانایی

53,500,000 ریال

از53,500,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

53

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه چرخ خیاطی برای مادر سرپرست خانواده

24,000,000 ریال

از24,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

30

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه چرخ خیاطی برای تامین هزینه‌های زندگی

34,000,000 ریال

از34,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

34

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

توسعه و گسترش پلتفرم مهربانه

78,480,000 ریال

از78,480,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

94

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

ایجاد اشتغال برای زنان توان‌یاب و سرپرست خانواده

100,000,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

81

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

توانمندسازى مادر سرپرست خانواده با تهيه ويلچر

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

54

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

ساخت و تجهیز کتابخانه برای مناطق روستایی

25,000,000 ریال

از25,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

76

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه دستگاه حلاجی برای کارگاه دوزندگی

36,975,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

37%

موفقیت

لغو شد

114

حمایت کننده