پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

تهیه ویلچر و کالسکه برای کودکان معلول طبس

62,400,000 ریال

از62,400,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

63

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نیاز فوری "مرضیه" به پیوند کلیه

107,600,000 ریال

از107,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

63

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه ۱۰ تخته فرش برای خانواده‌ ایتام

5,131,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

5%

موفقیت

لغو شد

24

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

۱۰۰ سبدغذایی ویژه زنان سرپرست خانوار و معلولین

80,000,000 ریال

از80,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

49

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه‌های درمان ۲۵ معلول

71,000,000 ریال

از70,000,000 ریال مورد نیاز

101%

موفقیت

موفق شد

49

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خرید کیف و لوازم تحریر برای کودکان طبس

100,000,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

104

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

ایجاد اشتغال برای زنان توان‌یاب و سرپرست خانواده

100,000,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

81

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه دستگاه اکسیژن‌ساز برای پدری بیمار

45,000,000 ریال

از45,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

127

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه درمان کودکی ۸ ساله

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

77

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه نوشت‌افزار و کوله‌پشتی برای کودکان طبس

106,960,000 ریال

از106,960,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

177

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه درمان سوختگی شدید دختربچه‌های طبسی

150,000,000 ریال

از150,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

72

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین ودیعه مسکن برای ازدواج مددجوی معلول

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

50

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه دستگاه اکسیژن‌ساز برای پدر خانواده‌ای نیازمند

49,000,000 ریال

از49,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

6

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

افطاری برای ایتام و نیازمندان طبس

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

130

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه ویلچر و عصا برای 38 معلول

40,000,000 ریال

از40,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

34

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه 5 کولرآبی برای خانواده‌های نیازمند طبس

25,000,000 ریال

از25,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

16

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه سبد غذایی ویژه خانواده‌های نیازمند

50,014,064 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

170

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

پرداخت هزیه بستری 15 هموطن معلول

40,000,000 ریال

از40,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

150

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه لباس ورزشی برای کودکان نیازمند

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

149

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه ۶ بخاری برای خانواده‌های نیازمند

15,000,000 ریال

از15,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

79

حمایت کننده