پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

تجهیز کارگاه خیاطی بانوان آسیب دیده و بی خانمان

55,450,000 ریال

از247,400,000 ریال مورد نیاز

22%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

20

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

بازسازی و تجهیز مرکزی جهت آموزش کودکان کار بازمانده از تحصیل

268,900,000 ریال

از268,900,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

44

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

مناسب سازی منزل افراد دارای معلولیت ناشی از حوادث رانندگی

430,200,000 ریال

از430,200,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

41

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

کمک هزینه خرید اندام مصنوعی برای کودکان

215,100,000 ریال

از215,100,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

33

حمایت کننده