پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

کمک فوری به عمل جراحی مادر بیمار

53,800,000 ریال

از53,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

177

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

همراهی کنیم برای تامین هزینه جراحی مادر جوان

43,100,000 ریال

از43,100,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

32

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

کمک فوری به تامین هزینه خرید داروی کودک سه ساله سرطانی

53,800,000 ریال

از53,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

44

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین ودیعه خانه برای خانواده‌ی با سرپرست معلول

30,000,000 ریال

از30,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

35

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه نوشت‌افزار و کیف برای مناطق محروم

13,247,650 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

13%

موفقیت

لغو شد

62

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه‌های درمان مادر سرپرست خانواده

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

4

حمایت کننده