پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

تامین مبلغ بدهی بانک برای حفظ یک خانه

61,000,000 ریال

از61,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

142

حمایت کننده