پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

جمع آوری کمک جهیزیه یک زوج جوان بی بضاعت

41,443,070 ریال

از56,000,000 ریال مورد نیاز

74%

موفقیت

لغو شد

25

حمایت کننده