پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

نیاز فوری کودکی ۶ ساله به دستگاه هواساز و اکسیژن

75,300,000 ریال

از75,300,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

26

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه فوری دارو برای کودکی نیازمند

27,515,001 ریال

از107,600,000 ریال مورد نیاز

26%

موفقیت

لغو شد

48

حمایت کننده