تهیه فوری دارو برای کودکی نیازمند

حبیب دولت زاده

تهیه فوری دارو برای کودکی نیازمند

محمدرضا فقط 5 سالشه. تحمل این همه درد و رنج خیلی براش زوده. اما فقط درد و رنج نیست، برای تهیه دارو نیاز به کمک داره. کمکش کنیم

8,405,001 ریال

از 107,600,000 ریال هدف

2 هفته

تا پایان

22

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.