پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

تهیه سبد غذایی برای زنان خودسرپرست

53,800,000 ریال

از53,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

30

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

رهن خانه برای زنی تنها

64,600,000 ریال

از64,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

26

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه رهن خانه پیرزنی تنها

107,600,000 ریال

از107,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

36

حمایت کننده