پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

رهن خانه برای زنی تنها

34,300,000 ریال

از64,600,000 ریال مورد نیاز

53%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

15

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه رهن خانه پیرزنی تنها

107,600,000 ریال

از107,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

36

حمایت کننده