پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

فراخوان مشارکت در تامین هزینه‌های خانه نوجوان طلوع

14,250,000 ریال

از107,600,000 ریال مورد نیاز

13%

موفقیت

لغو شد

26

حمایت کننده