پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

تو آن ناجی حیوانات باش

24,500,000 ریال

از24,500,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

47

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین تغذیه برای قوهای مهاجر

25,000,000 ریال

از25,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

46

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه عمل جراحی بچه‌گربه‌ای تصادفی

15,390,000 ریال

از15,390,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

24

حمایت کننده