پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

اشتغالزایی برای جوان توانیاب

107,600,584 ریال

از107,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

38

حمایت کننده