پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

اردوی آمادگی کنکور برای دانش آموزان نیازمند

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

105

حمایت کننده