پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

توانیتو (همیارِ مهر) سامانه‌ای برای رفاه زندگی توان‌یابان

90,511,910 ریال

از90,511,910 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

1

حمایت کننده