پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

خرید تخت برای معلولین ذهنی

36,298,500 ریال

از107,600,000 ریال مورد نیاز

34%

موفقیت

لغو شد

135

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

سقفی محکم برای باران

93,000,000 ریال

از93,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

25

حمایت کننده