پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

کمک به دانش آموزان و دانشجویان نیازمند در شرایط شیوع کرونا

20,903,600 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

21%

موفقیت

لغو شد

23

حمایت کننده