پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

تهیه لباس گرم برای دختران بدسرپرست

45,000,000 ریال

از45,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

129

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه یک ترم تحصیل پنج دانشجوی نیازمند

33,500,000 ریال

از33,500,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

17

حمایت کننده