پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

بهار برای تو هم باشد.

24,214,000 ریال

از268,900,000 ریال مورد نیاز

9%

موفقیت

لغو شد

22

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

با آنان می‌مانیم

80,700,000 ریال

از80,700,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

64

حمایت کننده