بهار برای تو هم باشد.

یاریگران کودکان کار پویا

بهار برای تو هم باشد.

بسته حمایتی نوروزی برای 100 کودک کار دارای مشکلات و اختلالات یادگیری

4,650,000 ریال

از 268,900,000 ریال هدف

تا پایان

8

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.