پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

تهیه وسایل ضروری منزل برای زنان سرپرست خانوار

161,300,000 ریال

از161,300,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

27

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه بخاری برای زنان سرپرست خانوار

56,000,000 ریال

از56,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

43

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خانه گرم برای ایتام

18,700,000 ریال

از93,600,000 ریال مورد نیاز

20%

موفقیت

لغو شد

28

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

اطعام حسینی برای زنان سرپرست خانوار

7,090,000 ریال

از80,700,000 ریال مورد نیاز

9%

موفقیت

لغو شد

23

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین کمک هزینه ودیعه مسکن یک زن سرپرست خانوار

32,300,000 ریال

از32,300,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

16

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه سبد غذایی برای زنان خودسرپرست

53,800,000 ریال

از53,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

30

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

رهن خانه برای زنی تنها

64,600,000 ریال

از64,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

26

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه رهن خانه پیرزنی تنها

107,600,000 ریال

از107,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

36

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

رهن خانه برای زن سرپرست خانواده

65,270,000 ریال

از64,520,000 ریال مورد نیاز

101%

موفقیت

موفق شد

43

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه ۱۰ تخته فرش برای خانواده‌ ایتام

5,131,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

5%

موفقیت

لغو شد

24

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه بخاری برای خانواده‌های ایتام

45,322,997 ریال

از45,000,000 ریال مورد نیاز

101%

موفقیت

موفق شد

19

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

سیسمونی برای نوزاد یتیم

14,776,700 ریال

از14,776,700 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

16

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه سرپناه برای خانواده‌ای بی‌پناه

50,200,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

54

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تجهیز کارگاه محصولات دست‌دوز مادران سرپرست خانواده

52,000,000 ریال

از52,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

98

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

توانمندسازی زنان سرپرست‌خانواده

48,900,500 ریال

از48,900,500 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

122

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه سبد غذایی ویژه ماه رمضان برای ایتام

100,000,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

32

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

کمک فوری- تامین هزینه بیمارستان یک مادر سرپرست خانوار

15,380,000 ریال

از15,380,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

30

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین مبلغ بدهی بانک برای حفظ یک خانه

61,000,000 ریال

از61,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

142

حمایت کننده