خانه گرم برای ایتام

موسسه خیریه یاوران ایتام

خانه گرم برای ایتام

به یاری هم گرما را به خانه هایشان هدیه دهیم.

18,700,000 ریال

از 93,600,000 ریال هدف

لغو شد

۲۱ آذر ۱۳۹۸

28

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.