اطعام حسینی برای زنان سرپرست خانوار

موسسه خیریه گوهرپاکی حضرت رقیه(س)

اطعام حسینی برای زنان سرپرست خانوار

بخشی از نذرهای خیرین در ماه محرم و همچنین کمک های نقدی این عزیزان به زنان سرپرست خانوار تعلق گیرد

7,090,000 ریال

از 80,700,000 ریال هدف

لغو شد

۱۹ مهر ۱۳۹۸

23

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.