ضیافت الهی(تهیه بسته مواد غذایی برای زنان سرپرست خانوار)

موسسه خیریه گوهرپاکی حضرت رقیه(س)

ضیافت الهی(تهیه بسته مواد غذایی برای زنان سرپرست خانوار)

تهیه مواد غذایی جهت زنان سرپرست خانوار

1,101,000 ریال

از 65,200,000 ریال هدف

تا پایان

6

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.