تهیه سبد غذایی برای زنان خودسرپرست

آرام روانشاد

تهیه سبد غذایی برای زنان خودسرپرست

تهیه 25 سبد غذایی برای زنان خود سرپرست

53,800,000 ریال

از 53,800,000 ریال هدف

موفق شد

۱۴ خرداد ۱۳۹۸

30

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.