توانمندسازی زنان سرپرست‌خانواده

نیکوکاری ‌مهربانه

توانمندسازی زنان سرپرست‌خانواده

با آموزش یک حرفه به زنان سرپرست‌خانواده، در رشد و ارتقا زندگی‌شان سهیم باشیم

48,900,500 ریال

از 48,900,500 ریال هدف

موفق شد

۲۲ بهمن ۱۳۹۵

122

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.