پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

بهاری در کرونا

9,582,000 ریال

از64,500,000 ریال مورد نیاز

15%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

16

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

سفره مهربانی(خرید بسته های حمایتی معیشتی برای نیازمندان)

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

49

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خرید بسته مواد غذایی برای معلولین و زنان سرپرست خانوار

53,800,000 ریال

از53,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

4

حمایت کننده