پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

تامین ۶۰بسته غذایی ویژه نیازمندان کویر طبس

322,600,000 ریال

از322,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

23

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

توزیع نان بین خانواده‌های کم بضاعت

129,100,000 ریال

از129,100,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

33

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خرید 100 بسته غذایی برای زنان بی سرپرست در ماه رمضان

376,400,000 ریال

از376,400,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

26

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین سبد غذایی خانواده های نیازمند

243,100,000 ریال

از243,100,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

16

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین 60 بسته سبد غذایی ویژه معلولین و زنان سرپرست خانوار

322,600,000 ریال

از322,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

23

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

سبد مهربانی: تهیه 40 سبد غذایی برای 40 خانواده نیازمند

431,300,000 ریال

از431,300,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

41

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

بسته مواد غذایی برای کودکان بی سرپرست

150,000,000 ریال

از150,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

42

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین 100 بسته حمایتی (مواد غذایی)

8,889,600 ریال

از125,000,000 ریال مورد نیاز

7%

موفقیت

لغو شد

23

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

بسته های حمایتی مواد غذایی در ایام کرونا

49,500,000 ریال

از49,500,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

46

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

بهاری در کرونا

10,082,000 ریال

از64,500,000 ریال مورد نیاز

16%

موفقیت

لغو شد

17

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

سفره مهربانی(خرید بسته های حمایتی معیشتی برای نیازمندان)

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

49

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خرید بسته مواد غذایی برای معلولین و زنان سرپرست خانوار

53,800,000 ریال

از53,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

4

حمایت کننده