پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

آزاد کردن زندانی

21,704,110 ریال

از537,700,000 ریال مورد نیاز

4%

موفقیت

لغو شد

38

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

بازگرداندن پدر به آغوش گرم خانواده

30,070,000 ریال

از30,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

64

حمایت کننده