پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

هزینه‌های درمان محمد حسام

64,600,000 ریال

از64,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

28

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

توزیع نان بین خانواده‌های کم بضاعت

129,100,000 ریال

از129,100,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

33

حمایت کننده