پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

بسته های حمایتی مواد غذایی در ایام کرونا

49,500,000 ریال

از49,500,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

46

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

بهاری در کرونا

10,082,000 ریال

از64,500,000 ریال مورد نیاز

16%

موفقیت

لغو شد

17

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه بخاری برای زنان سرپرست خانوار

56,000,000 ریال

از56,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

43

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

اطعام حسینی برای زنان سرپرست خانوار

7,090,000 ریال

از80,700,000 ریال مورد نیاز

9%

موفقیت

لغو شد

23

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

دوخت با چاشنی مهربانه(زنان سرپرست خانوار)

28,859,500 ریال

از80,900,000 ریال مورد نیاز

36%

موفقیت

لغو شد

58

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

بهار مهربانی

64,600,000 ریال

از64,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

8

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

راه اندازی و تجهیز کارگاه خیاطی

57,300,000 ریال

از57,300,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

16

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خانه امید(بازسازی خانه آتش گرفته)

66,300,000 ریال

از66,300,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

42

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

بهار در خزان در سال تحصیلی جدید

2,197,001 ریال

از60,500,000 ریال مورد نیاز

4%

موفقیت

لغو شد

11

حمایت کننده