پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

تأمین 50 بستۀ مقابله با کرونا برای 50معلول ویلچری خوزستان

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

43

حمایت کننده