پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

تأمین 50 بستۀ مقابله با کرونا برای 50معلول ویلچری خوزستان

16,300,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

33%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

19

حمایت کننده