پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

تهیه اقلام خواب برای خانواده های معلول و بی بضاعت

279,600,000 ریال

از279,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

31

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه وسایل ضروری منزل برای زنان سرپرست خانوار

161,300,000 ریال

از161,300,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

27

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه کیف مدرسه برای دانش آموزان بی بضاعت

107,600,000 ریال

از107,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

25

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خرید کفش و صندل برای فرزندان خانواده های بی بضاعت

96,800,000 ریال

از96,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

40

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه ویلچر برای معلولین نیازمند

107,700,000 ریال

از107,700,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

56

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

سفره مهربانی(خرید بسته های حمایتی معیشتی برای نیازمندان)

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

49

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خرید بسته مواد غذایی برای معلولین و زنان سرپرست خانوار

53,800,000 ریال

از53,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

4

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خرید ویلچر برای معلولین

53,800,000 ریال

از53,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

46

حمایت کننده