پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

تکمیل ساختمان ویژه اسکان مددجویان و کارگاه تولیدی ایشان

323,700,000 ریال

از323,700,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

20

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تکمیل ساختمان خیریه جهت سکونت مادران سرپرست خانواده

210,400,000 ریال

از210,400,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

11

حمایت کننده