پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

تهیه جهیزیه زوج نیازمند از خانواده های ایتام

56,000,000 ریال

از56,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

32

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه جهیزیه برای دختری نیازمند

43,840,000 ریال

از43,840,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

44

حمایت کننده