پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

خشت و خواندن

6,500,000 ریال

از129,100,000 ریال مورد نیاز

5%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

6

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تجهیز کارگاه خیاطی بانوان آسیب دیده و بی خانمان

55,450,000 ریال

از247,400,000 ریال مورد نیاز

22%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

20

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه کنتور برق جهت تکمیل ساختمان اسکان کودکان بی سرپرست

12,200,000 ریال

از376,400,000 ریال مورد نیاز

3%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

9

حمایت کننده