پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

تامین هزینه داروی کودکان فلج مغزی

6,460,000 ریال

از113,000,000 ریال مورد نیاز

6%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

11

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

با آنان می‌مانیم

22,540,000 ریال

از80,700,000 ریال مورد نیاز

28%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

31

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه دستگاه فیزیوتراپی برای بیمار SMA نوع 3

11,240,000 ریال

از86,100,000 ریال مورد نیاز

13%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

39

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین بخشی از هزینه های درمان یک بیمار پروانه ای (EB)

12,260,000 ریال

از107,600,000 ریال مورد نیاز

11%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

15

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

مشارکت در ساخت خانه فرهنگ روستای خشک آباد

22,060,000 ریال

از53,800,000 ریال مورد نیاز

41%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

14

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

دوخت با چاشنی مهربانه(زنان سرپرست خانوار)

14,992,500 ریال

از80,900,000 ریال مورد نیاز

19%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

20

حمایت کننده