پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

تهیه نوشت‌افزار برای دانش‌آموزان مستعد نیازمند

752,000 ریال

از53,800,000 ریال مورد نیاز

1%

موفقیت

3 هفته

زمان باقی‌مانده

4

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خرید لوازم مدرسه دانش آموزان مدارس چندپایه میناب

1,650,001 ریال

از37,700,000 ریال مورد نیاز

4%

موفقیت

1 ماه

زمان باقی‌مانده

9

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه فوری دارو برای کودکی نیازمند

9,625,001 ریال

از107,600,000 ریال مورد نیاز

9%

موفقیت

2 هفته

زمان باقی‌مانده

25

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

بهار در خزان در سال تحصیلی جدید

897,001 ریال

از60,500,000 ریال مورد نیاز

1%

موفقیت

2 هفته

زمان باقی‌مانده

7

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

پروژه یاری مهر ۱۳۹۷

1,450,001 ریال

از268,900,000 ریال مورد نیاز

1%

موفقیت

1 ماه

زمان باقی‌مانده

7

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نیاز فوری "مرضیه" به پیوند کلیه

81,369,530 ریال

از107,600,000 ریال مورد نیاز

76%

موفقیت

1 هفته

زمان باقی‌مانده

58

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

پیوند کلیه برای دختربچه ۱۲ ساله

164,010,998 ریال

از215,100,000 ریال مورد نیاز

76%

موفقیت

3 هفته

زمان باقی‌مانده

72

حمایت کننده