پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

تجهیز و نوسازی مراکز انجمن حمایت از کودکان کار

12,289,372 ریال

از54,000,000 ریال مورد نیاز

23%

موفقیت

لغو شد

64

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین لباس نو برای کودکان کار

80,020,000 ریال

از80,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

149

حمایت کننده