پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

جمع آوری جهیزیه برای یک زوج جوان

35,260,000 ریال

از86,100,000 ریال مورد نیاز

41%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

20

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

دست های عاطفه

132,100,000 ریال

از132,100,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

26

حمایت کننده