جمع آوری جهیزیه برای یک زوج جوان

هفته نامه شنبه

جمع آوری جهیزیه برای یک زوج جوان

می خواهیم برای یک دختر که از خانواده ابرومند است جهیزیه تهیه کنیم. امیدواریم بتوانیم یک انسان را خوشحال کنیم.

39,424,000 ریال

از 86,100,000 ریال هدف

لغو شد

۰۵ مهر ۱۳۹۸

40

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.