پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

تامین صندلی کلاس آموزشی خانه کودک

161,300,000 ریال

از161,300,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

17

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

هیج کودکی به دلیل مشکلات اقتصادی نباید از تحصیل باز بماند.

268,900,000 ریال

از268,900,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

20

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

سقف خانه ما در انتظار تپش قلب مهربان تو

215,100,000 ریال

از215,100,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

21

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

طرح عیدانه 1402

107,600,000 ریال

از107,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

10

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

سقف خانه ما در انتظار تپش قلب مهربان تو

215,200,000 ریال

از215,200,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

47

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

بهار بر سقف خانه تو

167,825,900 ریال

از167,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

25

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

یک، دو، سه مدرسه

161,300,000 ریال

از161,300,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

33

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

هزینه رهن خانه برای کودکان کار انجمن پویش

107,530,000 ریال

از107,530,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

37

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

هزینه درمان کودکان کار روستاهای حاشیه تهران

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

7

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تجهیز کانکس کتاب برای روستاهای محروم

55,000,000 ریال

از55,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

90

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه کلاس های ورزشی برای کودکان کار

39,500,000 ریال

از39,500,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

78

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

کودکان کار و خیابان کوره های آجرپزی محمودآباد

39,000,000 ریال

از39,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

62

حمایت کننده