پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

تکمیل سقف «خانه» خانواده روستایی

50,000,000 ریال

از322,600,000 ریال مورد نیاز

15%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

31

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تکمیل ودیعه مسکن زینب خانم

312,600,000 ریال

از312,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

24

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تکمیل ساختمان ویژه اسکان مددجویان و کارگاه تولیدی ایشان

323,700,000 ریال

از323,700,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

20

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تکمیل سرپناه برای زوج نیازمند در منطقه محروم مرزی

322,600,000 ریال

از322,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

16

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

سرپناهی برای شهربانو خانم و فرزندانش

193,600,000 ریال

از193,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

16

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تکمیل ساختمان خیریه جهت سکونت مادران سرپرست خانواده

210,400,000 ریال

از210,400,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

11

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین کمک هزینه ودیعه مسکن پدر از کارافتاده سرپرست خانواده

32,300,000 ریال

از32,300,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

22

حمایت کننده