پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

تامین خسارت مالی دوربین امانتی که ربوده شد...

430,200,000 ریال

از430,200,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

203

حمایت کننده