بازگرداندن پدر به آغوش گرم خانواده

نیکوکاری ‌مهربانه

بازگرداندن پدر به آغوش گرم خانواده

جان آدمی عزیز و ارزشمند است. کمک کنیم پدر بماند!

30,070,000 ریال

از 30,000,000 ریال هدف

موفق شد

۰۵ آذر ۱۳۹۵

64

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.