کمک فوری- تامین هزینه بیمارستان یک مادر سرپرست خانوار

موسسه خیریه پیام امید

کمک فوری- تامین هزینه بیمارستان یک مادر سرپرست خانوار

مادرها همه فرشته‌ن. کمک کنیم فرشته خونه‌ی این خانواده شفا پیدا کنه و برگرده خونه

15,380,000 ریال

از 15,380,000 ریال هدف

موفق شد

۲۳ اسفند ۱۳۹۴

30

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.