خرید تخت برای معلولین ذهنی

آسایشگاه معلولین خانه باران سبزوار

خرید تخت برای معلولین ذهنی

خرید تخت برای ناتوانان ذهنی پسر در سبزوار

34,556,000 ریال

از 107,600,000 ریال هدف

تا پایان

123

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.