تامین ودیعه خانه برای خانواده‌ی با سرپرست معلول

موسسه خیریه حامیان مهر حکیم تهران

تامین ودیعه خانه برای خانواده‌ی با سرپرست معلول

با معلول شدن پدر خانواده، مادر مجبور به کار و تامین هزینه های خانواده شده است.

‎ریال30,000,000

از ‎ریال30,000,000 هدف

موفق شد

۲۱ اسفند ۱۳۹۶

35

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.