بازسازی و تجهیز مرکزی جهت آموزش کودکان کار بازمانده از تحصیل

بنیاد غیردولتی یاران عشق

بازسازی و تجهیز مرکزی جهت آموزش کودکان کار بازمانده از تحصیل

طی این پروژه که در تهران محله بیسیم اجرا میگردد یک مدرسه برای کودکان کار راهندازی میشود که آموز ش های لازم و مناسب داده میشود

‎ریال87,680,000

از ‎ریال268,900,000 هدف

تا پایان

40

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.