توانمندسازی کودکان و مادران مناطق محروم

نیکوکاری ‌مهربانه

توانمندسازی کودکان و مادران مناطق محروم

با آموزش مهارت‌های تربیتی به مادران و فرزندانشان کمک کنیم تا کودکان و نوجوانان امروز به کارآفرینان فردا تبدیل شوند

21,860,000 ریال

از 113,542,000 ریال هدف

لغو شد

۳۰ آذر ۱۳۹۶

61

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.