راه اندازی کارگاه تولیدی بلوک

موسسه خیریه خادمین کتیج

راه اندازی کارگاه تولیدی بلوک

راه اندازی کارگاه تولیدی بوک و سایر قطعات بتونی

8,855,230 ریال

از 161,300,000 ریال هدف

تا پایان

20

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.