پرداخت بدهی بخاطر خرید ویلچر

مؤسسه نیکوکاری امام رضا(ع)دودج زرقان

پرداخت بدهی بخاطر خرید ویلچر

پدردرحالی که مقروض سایر هزینه هاست با قرض کردن پول برای فرزند معلولش ویلچر خریده است ،قرض دهنده منتظر پولش است

37,700,000 ریال

از 37,700,000 ریال هدف

موفق شد

۲۳ بهمن ۱۳۹۷

14

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.