پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

بسته های حمایتی مواد غذایی در ایام کرونا

10,942,000 ریال

از49,500,000 ریال مورد نیاز

22%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

20

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

کمک به برگزاری اردوی علمی مطالعاتی تابستان 99

9,530,000 ریال

از320,000,000 ریال مورد نیاز

3%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

11

حمایت کننده