تأمین لوازم کمک آموزشی ریاضی برای مهر، آموزان

انجمن روشنگران فردای کودک کوشا (ارفک)

تأمین لوازم کمک آموزشی ریاضی برای مهر، آموزان

در جهت آموزش موثرتر درس ریاضی نیاز به لوازم کمک آموزشی داریم،

‎ریال107,600,000

از ‎ریال107,600,000 هدف

موفق شد

۰۷ اسفند ۱۴۰۲

16

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.